Team

Piotr Parulski

psycholog,psychoterapeuta,peadagog

Monika Złotnik

psycholog,psychoterapeuta,mediator

Magdalena Godowska

psycholog, psychoterapeuta

Martyna Tomkiewicz

psycholog

Iwona Kwiatkowska

psycholog, psychoterapeuta

Marzena Zglec-Matwiejczyk

psycholog,psychoterapeuta,trener

Anita Juszczak

psycholog, psychoterapeuta

Wiktoria Pietrzyk

psycholog, psychoterapeuta