Team

Małgorzata Morka

psychoterapeuta psychoanalityczny

Małgorzata Pogorzelska

psycholog,psychoterapeuta

Katarzyna Rostecka

terapeuta psychosomatyki

Piotr Parulski

psycholog,psychoterapeuta,peadagog

Monika Złotnik

psycholog,psychoterapeuta,mediator

Magdalena Godowska

psycholog, psychoterapeuta

Iwona Kwiatkowska

psycholog, psychoterapeuta

Anita Juszczak

psycholog, psychoterapeuta