myśłenie

Zajęcia terapii pedagogicznej są to zajęcia o charakterze korekcyjno- kompensacyjnym, mające na celu przezwyciężenie trudności percepcyjno- motorycznych, które są przyczynami niepowodzeń szkolnych.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia,  dla dzieci z ryzyka dysleksji, dla dzieci, które nie osiągnęły gotowości szkolnej.

Celem terapii jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych oraz eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich negatywnych konsekwencji emocjonalnych i społecznych. W trakcie zajęć z terapii pedagogicznej, terapeuta stosuje różnorodne formy i metody, które są dobierane indywidualnie do każdego dziecka.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są w zakresie: 

 • usprawniania umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki czytania i pisania,
 • doskonalenia technik szkolnych (pisanie, czytanie)
 • wspomagania uczniów w poprawnym pisaniu pod względem ortograficznym i budzenia świadomości ortograficznej

Powyższe działania odbywają się poprzez usprawnianie i trenowanie:

 • percepcji wzrokowej, słuchowej, 
 • pamięci wzrokowej i  pamięci słuchowej, 
 • koordynacji wzrokowo- słuchowo-ruchowej, 
 • motoryki małej, grafomotoryki, koordynacji oburęcznej, 
 • orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, 
 • koncentracji uwagi.

Uczniowie korzystający z zajęć mogą mieć: 

 • diagnozę ryzyka dysleksji –  klasy I – III szkoły podstawowej
 • opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się  pod postacią dysleksji, dysgrafii, dysortografii    od klasy  IV szkoły podstawowej (po ukończeniu klasy III)