nauka

Są to zajęcia edukacyjne, których celem jest uzyskanie, uzupełnienie i doskonalenie umiejętności lub/i kompetencji szkolnych w celu dokonywania zmian w nauce. Jest to wspomaganie rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka, skuteczności w uczeniu się i działaniu. Na zajęciach, omawiane i wzmacniane są umiejętnosci z obszaru: motywacji do nauki, koncentracji, technik uczenia się, radzenia sobie ze stresem i kreatywności. Zajęcia trwają 50 – 60 minut.

W ramach zajęć proponuje się trening umiejętności mający na celu:

 • Zwiększenie motywacji do pokonywania trudności
 • Poznanie i wykorzystanie efektywnych sposobów komunikacji
 • Urealnienie samooceny, wykorzystanie mocnych stron

Zwiększenie efektywności uczenia się poprzez:

 • Poprawę koncentracji na zadaniach
 • Wykorzystanie mnemotechnik
 • Ćwiczenie umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Ćwiczenie umiejętności autoprezentacji

Wskazania do psychoeduakcacji:

 • trudności w nauce;
 • niska motywacja do nauki;
 • trudności w skupieniu i koncentracji;
 • dysleksja rozwojowa;
 • dzieci z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej;
 • specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z posiadanego potencjału intelektualnego;
 • inteligencja przeciętna i niższa niż przeciętna;
 • zakłócenia funkcji wzrokowych i słuchowych;
 • zakłócenia i opóźnienia rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji;
 • zaburzenia rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych;
 • zaburzenia mowy;
 • zaburzenia zdolności matematycznych;
 • zaburzenia dynamiki procesów nerwowych.