Arteterapia – podróż w głąb siebie poprzez sztukę. Arteterapia, to – jak nazwa wskazuje – terapia przez sztukę. Działania artystyczne są sposobem na wyrażenie siebie. Osoby z problemami natury emocjonalnej, psychologicznej, często dopiero przez sztukę są w stanie się otworzyć. Należy mocno podkreślić, że działanie terapeutyczne ma sam proces twórczy i rozszyfrowywanie zawartych w nim znaczeń. ( nie trzeba mieć żadnych uzdolnień w kierunku określonej dziedziny sztuki.)

H. Grzegorzewski trafnie okreslił znaczenie arteterapii:

„Arteterapia to twórczy trening, terapia wykorzystująca proces tworzenia lub wynik
procesu twórczego do wzbogacenia własnej osobowości. Jest to metoda poznawania
siebie, przygoda z tworzeniem oraz z twórczym myśleniem”.

Zadaniem arteterapii jest uświadomienie człowiekowi poczucia własnej
wartości oraz dążenie do samoakceptacji i samorealizacji, arteterapia ma działanie wzmacniające, pokazujące uczestnikom zajęć, że dysponują potencjałem, że mają siłę pozwalającą na działanie, na zmianę.

Sztuka jest tu traktowana jako środek obiektywizacji przeżyć, który pozwala na spojrzenie z dystansu na te przeżycia oraz na pozbycie się napięcia emocjonalnego poprzez osobistą ekspresję. Za podstawę teoretyczną arteterapii uznaje się również teorię emocji i teorię po-
trzeb, które są podstawowymi stymulatorami ludzkiego działania. Cechą człowieka,
która umożliwia mu jego rozwój – jest potrzeba samorealizacji, która pozwala na podejmowanie odważnych i twórczych działań.

Cele:

 • podnoszenie poziomu samoakceptacji i samooceny,
 • kształtowanie i wzmacnianie pozytywnego poczucia własnej
  wartości,
 • kształtowanie pozytywnego systemu wartości,
 • zaspokajanie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa, przynależności oraz
  samorealizacji,
 • uświadomienie sobie własnych pragnień,
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
 • obniżenie negatywnych napięć i emocji,
 • wdrażanie do rozpoznawania, określania oraz panowania nad swoimi stanami
  emocjonalnymi,
 • kształtowanie umiejętności werbalnego, a także pozawerbalnego wyrażania
  własnych emocji,
 • określanie źródeł stresu, nabywanie technik radzenia sobie ze stresem,
 • wdrażanie do pokonywania lęków i zahamowań,
 • rozwijanie poczucia autonomii i niezależności,
 • kształtowanie poczucia asertywności,
 • rozwijanie poczucia empatii,
 • rozwijanie kreatywności twórczej,
 • poznanie rożnego rodzaju materiałów w procesie tworzenia,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej i odtwórczej,
 • rozwijanie aktywności intelektualnej, emocjonalnej i ruchowej
 • rozwijanie poczucia świadomości własnego ciała,
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
 • rozładowanie nadmiaru tłumionych emocji,
 • rozwijanie umiejętności skupiania się na własnych myślach i czynnościach

Na zajęciach bedziemy wykorzystywać twórczą aktywność w szerokim aspekcie: rysowanie, malowanie, modelowanie, choreoterapię ( terapia tańcem), dramę, muzykoterapię, naturoterapię, chromoterapię ( terapia kolorem) i inne.

Proponowane podczas zajęć techniki arteterapeutyczne, nastawione są na wzmac-
nianie kreatywności i pozytywnego myślenia w podejściu do rozwiązywanych pro-
blemów, mają za zadanie wspierać radzenie sobie z emocjami, wzmacniać odporność na niepowodzenia i wiarę w samego siebie.

Warsztaty z arteterapii są narzędziem wspierającym osobistą zmianę emocjonalną, a nie są celem samym w sobie.

Dla kogo:

 • młodzież (szkoła średnia)
 • dla osób nieśmiałych, wycofujących się z relacji rówieśniczych,
 • dla osób lękowych
 • dla odób smutnych, melancholijnych, depresyjnych
 • dla osób w długotrwałym stresie
 • dla osób wrażliwych i emocjnalnych
 • dla osób mających trudności w wyrażaniu swoich myśli i uczuć drogą werbalną.