trening

Trening Metazpoznawczy dla osób z doświadczeniem depresji

Oferta skierowana do osób, które zmagają się z przykrymi objawami depresji, na przykład obniżonym nastrojem, niską samooceną, pesymistyczną wizją przyszłości. To zupełnie nowa idea terapii dla osób z depresją. Została zaproponowana jako wariant terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), który koncentruje się na uświadamianiu i modyfikacji nieadaptacyjnych przekonań, które powodują i podtrzymują objawy depresji. Trening metapoznawczy jest mocno ustrukturalizowaną metodą, która w swojej formie opiera się na prezentacji i omawianiu z klientem slajdów zawierających psychoedukacyjną treść.

Celem treningu jest umiejętność rozpoznawania i modyfikowania często automatycznych i nieświadomych wzorców myślenia, które towarzyszą depresji. W tym celu uczestnicy są informowani o depresyjnych wzorcach i zniekształceniach myślenia za pomocą kreatywnych i angażujących metod oraz praktycznych i zrozumiałych przykładów z codziennego życia. Dodatkowo omawia się dysfunkcjonalne założenia dotyczące procesu myślenia oraz nieadaptacyjne strategie radzenia sobie (np. tłumienie myśli, rozmyślanie w celu rozwiązania problemów). Skuteczność Treningu potwierdzono w badaniach naukowych (Jelinek, Hauschildt & Moritz, 2014).

Całość Treningu składa się z 8 sesji po 60 minut.
Jest realizowany w grupach 3 – 8 osobowych.

Trening Metapoznawczy dla osób z doświadczeniem schizofrenii

Jest to skuteczna metoda terapeutyczna, która umożliwia pomoc osobom z doświadczeniem psychoz w radzeniu sobie z urojeniami (myśli prześladowcze, ksobne, wielkościowe) i halucynacjami (słyszenie głosów) oraz w zapobieganiu nawrotom.

Wyniki najnowszych badań dotyczące funkcjonowania poznawczego osób z diagnozą choroby schizofrenicznej zwracają uwagę na występujące specyficzne dla tej grupy pacjentów zniekształcenia poznawcze, które mają bezpośredni wpływ na jakość ich funkcjonowania.

Przykładem takich zniekształceń jest:

  • szybkie wyciąganie wniosków, podejmowanie decyzji na podstawie niewystarczających przesłanek, zbyt małej ilości dowodów, negowanie dowodów sprzecznych z tezą, zaprzeczanie informacjom, które nie są zgodne z wyrobionym poglądem, tendencja do łączenia niekorzystnych dla siebie zjawisk z innymi osobami.
  • Inną grupę deficytów poznawczych stanowią deficyty w zakresie rozumienia i rozpoznawania stanów psychicznych, intencji, emocji, zachowań innych i swoich własnych. Zdolność ta jest podstawą do formułowania adekwatnych opinii, sądów, podejmowania decyzji, adekwatnych zachowań, decyduje o funkcjonowaniu społecznym.
  • Trening metapoznawczy jest metodą interwencji poznawczo-behawioralną, której celem jest redukcja tych specyficznych zniekształceń poznawczych, utrzymujących się pomimo systematycznego leczenia farmakologicznego i remisji objawów wytwórczych. Istotnym dopełnieniem jest praca z przewlekłymi objawami psychotycznymi, które utrzymują się pomimo systematycznego leczenia farmakologicznego, celem jest obniżenie poziomu emocjonalnego przeżywania i zaangażowania w treści urojeń i halucynacji.

Całość Treningu składa się z 8 sesji po 60 minut.
Jest realizowany w grupach 3 – 8 osobowych.