bliskość

Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania konfliktu. Jest dobrowolnym i poufnym procesem, w którym strony same decydują za siebie i wspólnie wypracowują własne, najlepsze dla nich rozwiązanie konfliktu. Nad przebiegiem procesu media- cyjnego czuwa mediator, który jest osobą bezstronną i neutralną, wspomaga komunikację oraz działania stron zmierzające do osiągnięcia porozumienia, rozwiązania konfliktu i zawarcia ugody.

Dlaczego mediacje?

– W mediacji każda ze stron ma możliwość wyrażenia swoich obaw, potrzeb i oczekiwań oraz wspólnej pracy nad znalezieniem rozwiązań satysfakcjonujących dla wszystkich.

– Uczestnicy mediacji mogą swobodnie poruszać się po wszelkich problematycznych kwestiach, poszukując dla nich rozwiązań w odpowiednim dla siebie tempie i czasie.
Jako procedura poufna, mediacja pomaga w zachowaniu prywatności sporu, pozwala na uniknięcie publicznego roztrząsania kwestii osobistych, intymnych, etc.

– Mediacja jest bardziej przyjazna dla stron niż tradycyjna procedura sądowa, pozostając skuteczną i efektywną. Pozwala rozwiązać spór zanim jeszcze rozrośnie się na tyle, że strony będą potrzebowały udać się do sądu. Nie jest przy tym tak stresująca jak proces sądowy ze względu na mniej sformalizowaną atmosferę i możliwość nawiązania dialogu we własnej sprawie.

– Mediacja pomaga stronom lepiej zrozumieć złożoność konfliktu, przyjrzeć się istotnym dla sprawy informacjom, lepiej zrozumieć siebie samego i siebie nawzajem, wyraźnie zobaczyć i uwzględnić potrzeby dzieci w sytuacji kryzysu rodziny oraz wypracować swoje własne rozwiązania dla problematycznych kwestii.